Plac Zabaw

Regulamin placu zabaw
1. Właścicielem placu i znajdujących się na jego terenie urządzeń jest ośrodek.
2. Plac zabaw jest terenem służącym zabawie i wypoczynkowi dzieci od 2,5 do 7 lat.
3. Dzieci na terenie placu zabaw mogą przebywać wyłącznie pod rodziców (opiekunów), ponoszących pełną odpowiedzialność za dziecko.
4. Urządzenia zabawowe należy wykorzystywać zgodnie z ich przeznaczeniem, przy zastosowaniu się do zaleceń opiekuna.
5. Na terenie placu zabaw obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
6. Gra w piłkę może odbywać się na wyznaczonej, części terenu placu zabaw.
7. Na terenie placu zabaw zakazuje się:
 niszczenia urządzeń zabawowych
 zaśmiecania terenu
 niszczenia zieleni
 wprowadzania zwierząt
8. Korzystanie z placu i urządzeń przez osoby postronne możliwe jest wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i po uprzednim uzgodnieniu z właścicielem placówki.
9. Plac zabaw podlega okresowo konserwacji.
10. Wszelkie uszkodzenia urządzeń i inne nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłaszać właścicielowi placówki.
11. Właściciel nie odpowiada za wypadki osób, które korzystają z palcu zabaw bez jego zgody.